FME - Food Machinery Europe

FME - Food Machinery Europe

RPO WP


Tytuł projektu: "Prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania technologii zrobotyzowanego wytwarzania innowacyjnego typoszeregu zbiorników procesowych dla przemysłu spożywczego"

Opis projektu: Projekt zakłada wykonanie kompleksowych i wysoce zaawansowanych prac B+R, celem opracowania innowacyjnego typoszeregu zbiorników procesowych, dedykowanych przemysłowi spożywczemu.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjnośći i podniesienie poziom innowacyjnośći FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.

Planowane efekty:
1. Realizacja programu badawczego - przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, celem weryfikacji założeń, przetestowania oraz opracowania prototypu nowego produktu.
2. W przypadku pozytywnego wyniku projektu, przeprowadzenie przygotowania do wdrożenia oraz wdrożenie wyników B+R do działalności FME (na terenie woj. podkarpackiego).
3. Optymalizacja aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem na wszystkich etapach prac B+R.
Poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, powstałe w toku zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych, produkt znajdzie zastosowanie w przemyśle spożywczym, w szczególności w sektorze owocowo-warzywnym, a także w innych branżach (m.in. chemiczna, farmaceutyczna).

Wartość projektu: 2 790 277,37 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 284 116,32 PLN

Projekt "Prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania technologii zrobotyzowanego wytwarzania innowacyjnego typoszeregu zbiorników procesowych dla przemysłu spożywczego" (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0014/17-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R
projekt © 2008: Studio BEST
FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.
38-120 Czudec
Wyżne 261A
NIP 527-21-17-546
Tel. +48 (017) 277 48 02 POLAND
fax. +48 (017) 277 48 09 POLAND
www.fme-europe.pl
e-mail. biuro@fme-europe.pl