FME - Food Machinery Europe

FME - Food Machinery Europe

Przetargi

Wyżne, 06.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 6.02.2015


I. ZAMAWIAJĄCY

 

FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.
Wyżne 261A
38-120  Czudec


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy FME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, osi priorytetowej 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie: Pionowego trzyosiowego centrum obróbczego
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Urządzenie umożliwi wdrożenie technologii produkcji wysoce precyzyjnych elementów maszyn do przetwórstwa owocowo-warzywnego.
 3. Specyfikacja techniczna pionowego centrum obróbczego

 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

 

TYP MASZYNY

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE - PRZYSTOSOWANE DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH I CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ BARDZO DUŻĄ SZTYWNOŚCIĄ ORAZ DUŻĄ MOCĄ NAPĘDOWĄ WRZECIONA GŁÓWNEGO

-

1

PRZESUW OSI W KIERUNKACH X

od 900 do 1700

[mm]

2

PRZESUW OSI W KIERUNKACH Y

od 450 do 800

[mm]

3

PRZESUW OSI W KIERUNKACH Z

od 450 do 650

[mm]

4

WYMIARY STOŁU ROBOCZEGO  X

od 1000 do 1600

[mm]

5

WYMIARY STOŁU ROBOCZEGO  Y

od 400 do 750

[mm]

6

OBCIĄŻENIE STOŁU ROBOCZEGO

od 800 do 1500

[kg]

7

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WRZECIONA

od 8000 do 20 000

[Obr/min]

8

STOŻEK WRZECIONA

 Od MAX WG ISO7:24 No.30 do MAX WG ISO7:24 No.50

 

9

MOMENT OBROTOWY WRZECIONA

od 70 do 310

[Nm]

10

MOC WRZECIONA

od 10 do 30

[kW]

11

CHŁODZENIE POPRZEZ WRZECIONO

od 6 do 16

[bar]

12

PRĘDKOŚĆ POSUWU (X)

od 30 do 50

[m/min]

13

PRĘDKOŚĆ POSUWU (Y)

od 30 do 50

[m/min]

14

PRĘDKOŚĆ POSUWU (Z)

od 20 do 40

[m/min]

15

POJEMNOŚĆ MAGAZYNU NARZĘDZIOWEGO

od 18 do 32

[SZT.]

16

CZAS WYMIANY NARZĘDZIA (CHIP TO CHIP)

od 1,0 do 4,0

[s]

17

WYPOSAŻENIE, FUNKCJE I OPCJE MASZYNOWE POPRAWIAJĄCE DOKŁADNOŚĆ, SZYBKOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ OBRABIARKI:

  • AUTOMATYCZNY POMIAR NARZĘDZIA I DETALU
  • KONTROLA WIBRACJI I POMIAR OBCIĄŻENIA
  • KONTROLA JAKOŚCI OBRABIANEJ POWIERZCHNI
  • KOMPENSACJA ODKSZTAŁCEŃ TERMICZNYCH WRZECIONA
  • PROGRAMOWANIE W KODZIE      EIA/ISO
  • PROWADNICE LINIOWE TOCZNE
  • WRZECIONO Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

PODZIELNICA (STÓŁ OBROTOWY) I KONIK

WYMAGANE

-

18

GWARANCJA

MIN 12

[MIESIĘCY]

Maszyna powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie budowy maszyn, ochrony środowiska i przepisami BHP obowiązującymi
w Unii Europejskiej i musi posiadać oznakowanie CE.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom

 

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:
 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania dostaw określonych
  w dokumentacji.
 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym
  i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy.
 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia – dostarczenie pionowego centrum obróbczego do dnia 22.05.2015.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą minimum 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. , Wyżne 261A; 38-120 Czudec do dnia 12-02-2015r do godziny 1500
 2. Wybór oferty nastąpi 13-02-2015r.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.fme-europe.pl/

 

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Kryterium

Waga

 1. Cena

40%

 1. Parametry techniczne

40%

 1. Gwarancja

15%

 1. Czas dostawy

5%

Kryterium 1 „Cena” – oferty oceniane będą zgodnie ze wzorem:
Najniższa cena = 100 pkt, kolejne ceny punktowane są niżej, na zasadzie odwrotnie proporcjonalnej do procentowego wzrostu ceny w stosunku do ceny najniższej.
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100 ) / cena oferty kalkulowanej
Kryterium 2 „Parametry techniczne” – punkty w tym kryterium przyznawane będą zgodnie z poniższą tabelą:

 

Przesów osi w kierunku X

od 1000 do 1700 mm – 5 pkt

od 900 do 999 mm – 0 pkt

Przesów osi w kierunku Y

od 500 do 800 mm – 5 pkt

od 450 – 499 mm – 0 pkt

Przesów osi w kierunku Z

od 500 do 650 mm- 5 pkt

od 450 – 499 mm – 0 pkt

Wymiary stołu roboczego X

od 1200 do 1600 mm – 5 pkt

od 1000 do 1199 mm – 0 pkt

Wymiary stołu roboczego Y

od 450 do 750 mm – 5 pkt

od 400 do 449 mm – 0 pkt

Obciążenie stołu roboczego

od 1000 do 1500 kg – 10 pkt

od  800 do 999 kg – 0 pkt

Prędkość obrotowa wrzeciona

od 9000 do 20000 obr/min – 5 pkt

od 8000 do 8999 mbr/min – 0 pkt

Stożek wrzeciona ISO7:24

ISO40, ISO50 – 10 pkt

ISO30 – 0 pkt

Moment obrotowy wrzeciona

od 80 do 310 Nm- 10 pkt

od 70 do 79 Nm- 0 pkt

Moc wrzeciona

od 15 do 30 kW– 5 pkt

od 10 do 14 kW – 0 pkt

Chłodzenie poprzez wrzeciona

od 12 do 16 bar – 5 pkt

od 6 do 11 bar – 0 pkt

Prędkość posuwu X

od 40 do 50 m/min – 5 pkt

od 30 do 39 m/min -0 pkt

Prędkość posuwu Y

od 40 do 50 m/min – 5 pkt

od 30 do 39 m/min – 0 pkt

Prędkość posuwu Z

od 30 do 40 m/min – 5 pkt

od 20 do 29 m/min – 0 pkt

Pojemność magazynu narzędziowego

od 24 do 32  szt. – 5 pkt

od 18 do 23 szt. – 0 pkt

Czas wymiany narzędzia

od 1,5 do 4,0 s – 10 pkt

od 1,0 do 1,4 s – 0 pkt

 

Kryterium 3„Warunki gwarancji” – oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancyjnego

 • Okres gwarancji 12 m-cy – 20 pkt
 • Okres gwarancji do 18 m-cy – 40 pkt
 • Okres gwarancji do 24 m-cy – 60 pkt
 • Okres gwarancji do 30 m-cy – 80 pkt
 • Okres gwarancji powyżej 30 m-cy – 100 pkt

Kryterium 4 „Czas dostawy” - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaoferowanego czasu dostawy

 • Czas dostawy do 30.04.2015 – 100 pkt
 • Powyżej 30.04.2015 – 0 pkt

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną przemnożone przez wagę, a następnie dodane do siebie.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów bezpośrednio po dokonaniu oceny ofert, z zachowaniem formy pisemnej.

X. DODATKOWE  INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają:

Jerzy Bosek
Kierownik produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 19
Kom. 601 354 997
e-mail: j.bosek@fme-europe.pl

Andrzej Dec
Kierownik ds. przygotowania produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 21
Kom. 505 566 601
e-mail: a.dec@fme-europe.pl

XI. ZAŁĄCZNIKI
 1. Wzór formularza ofertowego

 


Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.fme-europe.pl/.pl oraz w siedzibie firmy.Wyżne, 04.09.2014r.

FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec
Polska
Tel: +48 17 27 74 802
Fax: +48 17 27 74 809
e-mail: biuro@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 04.09.2014

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii
w firmie FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3  Kredyt Technologiczny, osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

I. DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA DOSTWĘ URZĄDZENIA:

PRASA HYDRAULICZNA DO PROSTOWANIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

1

TYP PRASY DO PROSTOWANIA

HYDRAULICZNA

-

2

SIŁA  NACISKU SIŁOWNIKA PRASY

2000

[kN]

3

MAKSYMALANA WYSOKOŚĆ PRZESTRZENI ROBOCZEJ  - A

Min 800

[mm]

4

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ PRZESTRZENI ROBOCZEJ - B

 Min 2400

[mm]

5

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRZESTRZEJ ROBOCZEJ - C

Min 700

[mm]

6

MAKSYMALNY SKOK SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO - Z

MIN 400

[mm]

7

ZMIENNA WYSOKOŚĆ STOŁU ROBOCZEGO – Z1

TAK

[mm]

8

MOZLIWOŚC ZMIANY POŁOŻENIA SIŁOWNIKA WZGLĘDEM STOŁU W KIERUNKU – X - X

TAK

[mm]

9

MOZLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA SIŁOWNIKA WZGLĘDEM STOŁU ROBOCZEGO  W KIERUNKU - Y

TAK LUB NIE

[mm]

10

ILOŚĆ SIŁOWNIKÓW ROBOCZYCH

 

[szt.]

11

TYP STOŁU (PŁYTA - PŁASKI, ŻEBROWANY, SPAWANY)

 

 

12

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA PRASY - D

MAX 3600

[mm]

13

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA PRASY - H

MAX 3600

[mm]

14

GWARANCJA

MIN   12

[MIESIĘCY]

Maszyna powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie budowy maszyn, ochrony środowiska i przepisami BHP obowiązującymi
w Unii Europejskiej i musi posiadać oznakowanie CE.

Tabelę podana w zapytaniu należy skopiować, wypełnić właściwie, wpisując rzeczywiste dane maszyny oraz dołączyć do oferty.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania dostaw określonych
  w dokumentacji.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym
  i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.

 • Oferta powinna zawierać:
  • opis i specyfikację oferowanej maszyny
  • pieczątkę firmową,
  • datę sporządzenia,
  • adres lub siedzibę oferenta numer telefonu, numer NIP,
  • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta,
  • cenę netto i brutto oferowanej maszyny.
  • ważność 90 dni.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Podczas  wyłaniania zwycięskiej  oferty  będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • Cena                                        40%
 • Parametry techniczne            40%
 • Gwarancja                              15%
 • Czas dostawy                         5%

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERTY DO DNIA:        19-09-2014r. DO GODZ. 15

VI. WYBÓR OFERTY NASTAPI DO DNIA:            26-09-2014r.

VII. TERMIN DOSTAWY MASZYNY:                     LISTOPAD  2014 r.

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Mailowo na adres: biuro@fme-europe.pl - zeskanowana i zapisana
w formacie pliku PDF, listownie lub osobiście w siedzibie firmy:
FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec, Polska

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty, które wpłyną w terminie, spełnią wszystkie wymogi
i parametry techniczne zawarte w punktach zapytania ofertowego oraz kryteria wyłonienia zwycięskiej oferty.

IX. DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAPYTANIA UDZIELAJĄ:

Jerzy Bosek
Kierownik produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 19
Kom. 601 354 997
e-mail: j.bosek@fme-europe.pl

Andrzej Dec
Kierownik ds. przygotowania produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 21
Kom. 505 566 601
e-mail: a.dec@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.fme-europe.pl/.pl oraz w siedzibie firmy.


 


Wyżne, 30.04.2014r.

FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec
Polska
Tel: +48 17 27 74 802
Fax: +48 17 27 74 809
e-mail: biuro@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 30.04.2014

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

I. ZAMAWIAJĄCY:

FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec,
Polska

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali produkcyjnej Etap I - EB1
o powierzchni użytkowej 1464,43m2. Ze środków Unii Europejskiej dofinansowana jest powierzchnia użytkowa 900m2.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • wykonanie dostawa i montaż rozdzielni głównej dla zasilania nowej hali,
 • wykonanie przyłącza do rozdzielni głównej dla nowej hali z istniejącej rozdzielni w starej hali,
 • wykonanie, dostawa i montaż instalacji oświetleniowej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia maszyn,
 • wykonanie instalacji sygnalizacyjnej, dostawa czujników, detektorów gazu a także podłączenie do zaworu głównego gazu sterowanego elektrycznie,
 • podłączenie wywietrzników dachowych, oraz otwieranych elektrycznie okien w świetlikach dachowych,
 • dostawa i montaż szynoprzewodów w hali produkcyjnej,
 • wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej.
 • Instalacja elektryczna do bramy wjazdowej na teren zakładu
 • Oświetlenie zewnętrzne terenu

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zakresu umowy.
 • Posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy. Do tego oświadczenia można dołączyć certyfikaty i inne dokumenty uwierzytelniające.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie umowy.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. oferta powinna zawierać: pieczątkę firmową, datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta numer telefonu, numer NIP, KRS, REGON, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta,
 2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 3. oferta powinna zawierać opis nawiązujący do treści zapytania,
 4. wartość oferty netto i brutto podana w złotych polskich,
 5. okres i warunki gwarancji -  gwarancja minimum 36 miesięcy,
 6. termin rozpoczęcia,
 7. termin zakończenia wykonania instalacji elektrycznej dla I Etapu - EB1 nie później niż do 30 lipca 2014 roku,
 8. kompletna oferta cenowa musi zawierać kosztorys ofertowy,
 9. złożona oferta cenowa jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości,
 10. listę referencyjną realizacji podobnych instalacji w ciągu ostatnich 2 lat,
 11. ważność oferty 6 miesięcy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

Podczas  wyłaniania zwycięskiej  oferty  będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • Cena          -       100%

Ocena punktowa oferty będzie dokonana w założeniu o kryterium:
Ilość punktów oferty = (cena najniższej oferty / cenę oferty ocenianej) x 100
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERTY DO DNIA: 12 MAJA 2014

VII. WYBÓR OFERTY NASTĄPI DO DNIA: 19 MAJA 2014

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Mailowo na adres: biuro@fme-europe.pl - zeskanowana i zapisana
w formacie pliku PDF, listownie lub osobiście w siedzibie firmy:
FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec, Polska

IX. INNE INFORMACJE:

 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Z projektem instalacji elektrycznej można się zapoznać, po wcześniejszej awizacji, w siedzibie firmy.
 • Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, wykonana niezbędne pomiary elektryczne oraz inne wymagane dokumenty celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • Wszystkie materiały  przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać obowiązujące normy oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich jakość.
 • Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż w projekcie o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.
 • Rozpatrzone zostaną jedynie oferty, które wpłyną w terminie, spełnią wszystkie wymogi zawarte w punktach zapytania ofertowego oraz kryterium wyłonienia zwycięskiej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ogłoszenia, terminów lub warunków przetargu, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej.

X. DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAPYTANIA UDZIELAJĄ:

Jerzy Bosek
Kierownik produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 19
Kom. 601 354 997
e-mail: j.bosek@fme-europe.pl

Andrzej Dec
Kierownik ds. przygotowania produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 21
Kom. 505 566 601
e-mail: a.dec@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.fme-europe.pl/.pl oraz w siedzibie firmy.


 

 

Wyżne, 30.12.2013r.

FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec
Polska
Tel: +48 17 27 74 802
Fax: +48 17 27 74 809
e-mail: biuro@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 30.12.2013

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

I. ZAMAWIAJĄCY:

FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec,
Polska

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali produkcyjnej Etap I - EB1
o powierzchni użytkowej 1464,43m2. Ze środków Unii Europejskiej dofinansowana jest powierzchnia użytkowa 900m2.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • wykonanie robót ziemnych i fundamentowych,
 • wykonanie konstrukcji stalowej hali wraz z montażem,
 • wykonanie muru oporowego pod płyty warstwowe,
 • wykonanie dachu,
 • wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, dostawa i montaż okien,
 • wykonanie posadzki przemysłowej hali,
 • wykonanie zjazdu z drogi powiatowej oraz placu manewrowego,
 • zakup i montaż bram wjazdowych do hali,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
 • wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zakresu umowy.
 • Posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy. Do tego oświadczenia można dołączyć certyfikaty i inne dokumenty uwierzytelniające.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie umowy.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. oferta powinna zawierać: pieczątkę firmową, datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta numer telefonu, numer NIP, KRS, REGON, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta,
 2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 3. oferta powinna zawierać opis nawiązujący do treści zapytania,
 4. wartość oferty netto i brutto podana w złotych polskich,
 5. okres i warunki gwarancji -  gwarancja minimum 36 miesięcy,
 6. termin rozpoczęcia budowy oraz harmonogram robót,
 7. termin zakończenia budowy I Etapu - EB1 do 30 lipca 2014 roku,
 8. kompletna oferta cenowa musi zawierać kosztorys ofertowy,
 9. złożona oferta cenowa jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości,
 10. listę referencyjną i przedstawienie doświadczeń w budowie hal przemysłowych w ciągu ostatnich 5 lat,
 11. ważność oferty 6 miesięcy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

Podczas  wyłaniania zwycięskiej  oferty  będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • Cena          -       100%

Ocena punktowa oferty będzie dokonana w założeniu o kryterium:
Ilość punktów oferty = (cena najniższej oferty / cenę oferty ocenianej) x 100
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERTY DO DNIA: 10 STYCZEŃ 2014

VII. WYBÓR OFERTY NASTĄPI DO DNIA: 24 STYCZEŃ 2014

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Mailowo na adres: biuro@fme-europe.pl - zeskanowana i zapisana
w formacie pliku PDF, listownie lub osobiście w siedzibie firmy:
FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec, Polska

IX. INNE INFORMACJE:

 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Z projektem można się zapoznać, po wcześniejszej awizacji, w siedzibie firmy.
 • Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, wystawi świadectwo energetyczne oraz inne wymagane dokumenty celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • Wszystkie materiały  przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać obowiązujące normy oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich jakość.
 • Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż w projekcie o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.
 • Rozpatrzone zostaną jedynie oferty, które wpłyną w terminie, spełnią wszystkie wymogi zawarte w punktach zapytania ofertowego oraz kryterium wyłonienia zwycięskiej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ogłoszenia, terminów lub warunków przetargu, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej.

X. DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAPYTANIA UDZIELAJĄ:

Jerzy Bosek
Kierownik produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 19
Kom. 601 354 997
e-mail: j.bosek@fme-europe.pl

Andrzej Dec
Kierownik ds. przygotowania produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 21
Kom. 505 566 601
e-mail: a.dec@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.fme-europe.pl/.pl oraz w siedzibie firmy.


 

 

Wyżne, 07.08.2013r.

FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec
Polska
Tel: +48 17 27 74 802
Fax: +48 17 27 74 809
e-mail: biuro@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 07.08.2013

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii
w firmie FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3  Kredyt Technologiczny, osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

I. DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA DOSTWĘ URZĄDZENIA:

PRASA KRAWĘDZIOWA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
1 TYP PRASY KRAWĘDZIOWEJ HYDRAULICZNA -
2 SIŁA  NACISKU DO 2500 [kN]
3 MAKSYMALANA DŁUGOŚĆ GIĘCIA MIN 4000 [mm]
4 WYMAGANE GIĘCIE BLACHY  NIERDZEWNEJ NA DŁUGOŚCI 4000[mm] MIN.  GRUBOŚĆ  4 [mm]
5 ILOŚĆ OSI STEROWANYCH CNC -   7 Y1, Y2, X1, X2, Z1, Z2, R -
6 OPROGRAMOWANIE MASZYNY CNC-3D Z EKRANEM DOTYKOWYM TAK LUB NIE -
7 SYSTEM NARZĘDZIOWY EUROPA (PROMEKAM) -
8 MOCOWANIE NARZĘDZI MECHANICZNE, PNEUMATYCZNE -
9 PRZYGOTOWANIE POD SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POMIARU KĄTA GIĘCIA TAK LUB NIE -
10 SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY STREFĘ GIĘCIA TAK LUB NIE -
11 KOMPENASACJA MASZYNY  (STOŁU, STEMPLA, RAMY) TAK LUB NIE -
12 SKOK ROBOCZY STEMPLA W OSI Y MIN 200 [mm]
13 ZAKRES PRACY ZDERZAKA W OSI X MIN 600 [mm]
14 SZCZELINA WEWNĘTRZNA , WCIĘCIE W KOLUMNACH MIN 400 [mm]
15 SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII TAK LUB NIE -
16 PODŁĄCZENIE DO SIECI INTERNETOWEJ I ZDALNA DIAGNOSTYKA MASZYNY TAK LUB NIE -
16 GWARANCJA MIN   12 [MIESIĘCY]
16 PUNKT SERWISOWY W POLSCE TAK LUB NIE -

Maszyna powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie budowy maszyn, ochrony środowiska i przepisami BHP obowiązującymi
w Unii Europejskiej i musi posiadać oznakowanie CE.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania dostaw określonych
  w dokumentacji.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym
  i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
 • Oferta powinna zawierać:

- pieczątkę firmową,
- datę sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta numer telefonu, numer NIP,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta,
- cenę netto i brutto wyłącznie maszyny bez usług typu: transport, szkolenie itp.
- ważność 90 dni.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Podczas  wyłaniania zwycięskiej  oferty  będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny:

Cena 40%
Parametry techniczne 40%
Gwarancja 15%
Punkt serwisowy w Polsce 5%

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERTY DO DNIA: 23-08-2013r. DO GODZ. 15
VI. WYBÓR OFERTY NASTĄPI DO DNIA: 06-09-2013r.
VII. TERMIN DOSTAWY MASZYNY: DO PAŹDZIERNIKA 2014 r.
VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Mailowo na adres: biuro@fme-europe.pl - zeskanowana i zapisana w formacie pliku PDF,
oraz listownie na adres firmy:
FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec,
Polska

Na stronie internetowej jest do pobrania załącznik, który należy wypełnić zgodnie z opisem
i przesłać razem z kompletną, pełną ofertą na maszynę.

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty które wpłyną w terminie, spełnią wszystkie wymogi
i parametry techniczne zawarte w punktach zapytania ofertowego oraz kryteria wyłonienia zwycięskiej oferty.

IX. DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAPYTANIA UDZIELAJĄ:

Jerzy Bosek
Kierownik produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 19
Kom. 601 354 997
e-mail: j.bosek@fme-europe.pl

Andrzej Dec
Kierownik ds. przygotowania produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 21
Kom. 505 566 601
e-mail: a.dec@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.fme-europe.pl/.pl oraz w siedzibie firmy.


 

 

Wyżne, 02.08.2013r.

FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec
Polska
Tel: +48 17 27 74 802
Fax: +48 17 27 74 809
e-mail: biuro@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 02.08.2013

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o. współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

I. DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA:

WYKRAWARKA LASEROWA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYBRANE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
1 TYP WYKRAWARKI LASEROWEJ CO2 DO CIĘCIA BLACH -
2 MAKSYMALNE WYMIARY CIĘTEGO ARKUSZA 1500 x 3000 [mm]
3 CIĘCIE JAKOŚCIOWE BLACHY NIERDZEWNEJ BEZ EFEKTU PLAZMY - ZAKRES 0,8  do 15 [mm]
4 DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA MIN   0,1 [mm/m]
5 STEROWANIE CNC TAK -
6 OPROGRAMOWANIE MASZYNY CAD/CAM TAK -
7 SYSTEM CHŁODZENIA REZONATORA I OPTYKI TAK -
8 SYSTEM FILTRO - WENTYLACJI TAK -
9 STÓŁ WYMIENNY TAK LUB NIE -
10 CAŁKOWITA MOC ZAINSTALOWANIA MASZYNY MAX  75 [kW]
11 OKRES GWARANCJI MIN  12 [MIESIĘCY]
12 GABARYT CAŁEJ MASZYNY - DŁUGOŚĆ (X) MAX  10,5 [m]
13 GABARYT CAŁEJ MASZYNY - SZEROKOŚĆ (Y) MAX  6,0 [m]
14 GABARYT CAŁEJ MASZYNY - WYSOKOŚĆ (Z) MAX  2,5 [m]
15 PUNKT SERWISOWY W POLSCE TAK LUB NIE -

Maszyna powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie budowy maszyn, ochrony środowiska i przepisami BHP obowiązującymi
w Unii Europejskiej i musi posiadać oznakowanie CE.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

  • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
  • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania dostaw określonych
   w dokumentacji.
  • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym
   i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy.
  • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
  • Oferta powinna zawierać:

- pieczątkę firmową,
- datę sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta numer telefonu, numer NIP,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta,
- cenę netto i brutto wyłącznie maszyny bez usług typu: transport, szkolenie itp.
- ważność 90 dni.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Podczas  wyłaniania zwycięskiej  oferty  będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny:

Cena 40%
Parametry techniczne 40%
Gwarancja 15%
Punkt serwisowy w Polsce 5%

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów

V. TERMIN SKŁADANIA OFERTY DO DNIA: 23-08-2013r. DO GODZ. 15
VI. WYBÓR OFERTY NASTAPI DO DNIA: 06-09-2013r.
VII. TERMIN DOSTAWY MASZYNY: DO PAŹDZIERNIKA 2014 r.
VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Mailowo na adres: biuro@fme-europe.pl - zeskanowana i zapisana w formacie pliku PDF,
oraz listownie na adres firmy:
FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec,
Polska

Na stronie internetowej jest do pobrania załącznik, który należy wypełnić zgodnie z opisem
i przesłać razem z kompletną, pełną ofertą na maszynę.

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty które wpłyną w terminie, spełnią wszystkie wymogi
i parametry techniczne zawarte w punktach zapytania ofertowego oraz kryteria wyłonienia zwycięskiej oferty.

IX. DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAPYTANIA UDZIELAJĄ:

Jerzy Bosek
Kierownik produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 19
Kom. 601 354 997
e-mail: j.bosek@fme-europe.pl

Andrzej Dec
Kierownik ds. przygotowania produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 21
Kom. 505 566 601
e-mail: a.dec@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.fme-europe.pl/.pl oraz w siedzibie firmy.


 

 

Wyżne, 02.08.2013r.

FME Food Machinery Europe Sp. z o. o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec
Polska
Tel: +48 17 27 74 802
Fax: +48 17 27 74 809
e-mail: biuro@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 02.08.2013

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii
w firmie FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3  Kredyt Technologiczny, osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

I. DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA DOSTWĘ URZĄDZENIA:

TOKARKA CNC

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
1 TYP TOKARKI NUMERYCZNA CNC -
2 MATERIAŁY OBRABIANE STALE NIERDZEWNE -
3 MOC NAPĘDU GŁÓWNEGO MIN 20   MAX 30 [kW]
4 MAKSYMALANA ŚREDNICA TOCZENIA Φ MIN.  300 [mm]
5 PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WRZECIONA MAX 5000 [RPM]
6 DŁUGOŚĆ TOCZENIA W OSI Z MIN. 600 [mm]
7 GŁOWICA Z NAPĘDZANYMI NARZĘDZAIAMI TAK -
8 ILOŚĆ NARZĘDZI W GŁOWICY MIN.  10 [szt.]
9 ILOŚĆ NARZĘDZI NAPĘDZANYCH MIN.  4 [szt.]
10 ŚREDNICA PRZELOTU WRZECIONA Φ MIN. 70 [mm]
11 MOC NARZĘDZI NAPĘDZANYCH MIN. 7 [kW]
12 TRANSPOTRER WIÓRÓW TAK -
13 SYSTEM CHŁODZENIA MIN  5 [bar]
14 UCHWYT WRZECIONA MIN 200 [mm]
15 OKRES GWARANCJI MIN 12 [MIESIĘCY]
16 PUNKT SERWISOWY W POLSCE TAK LUB NIE -

Maszyna powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie budowy maszyn, ochrony środowiska i przepisami BHP obowiązującymi
w Unii Europejskiej i musi posiadać oznakowanie CE.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 • Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania dostaw określonych
  w dokumentacji.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym
  i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
 • Oferta powinna zawierać:

- pieczątkę firmową,
- datę sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta numer telefonu, numer NIP,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta,
- cenę netto i brutto wyłącznie maszyny bez usług typu: transport, szkolenie itp.
- ważność 90 dni.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Podczas  wyłaniania zwycięskiej  oferty  będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny:

Cena 40%
Parametry techniczne 40%
Gwarancja 15%
Punkt serwisowy w Polsce 5%

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERTY DO DNIA: 23-08-2013r. DO GODZ. 15
VI. WYBÓR OFERTY NASTĄPI DO DNIA: 06-09-2013r.
VII. TERMIN DOSTAWY MASZYNY: DO PAŹDZIERNIKA 2014 r.
VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Mailowo na adres: biuro@fme-europe.pl - zeskanowana i zapisana w formacie pliku PDF,
oraz listownie na adres firmy:
FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.
Wyżne 261A
38-120 Czudec,
Polska

Na stronie internetowej jest do pobrania załącznik, który należy wypełnić zgodnie z opisem
i przesłać razem z kompletną, pełną ofertą na maszynę.

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty które wpłyną w terminie, spełnią wszystkie wymogi
i parametry techniczne zawarte w punktach zapytania ofertowego oraz kryteria wyłonienia zwycięskiej oferty.

IX. DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAPYTANIA UDZIELAJĄ:

Jerzy Bosek
Kierownik produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 19
Kom. 601 354 997
e-mail: j.bosek@fme-europe.pl

Andrzej Dec
Kierownik ds. przygotowania produkcji
Tel. 48 17 277 48 02 wew. 21
Kom. 505 566 601
e-mail: a.dec@fme-europe.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.fme-europe.pl/.pl oraz w siedzibie firmy.

 

 projekt © 2008: Studio BEST
FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.
38-120 Czudec
Wyżne 261A
NIP 527-21-17-546
Tel. +48 (017) 277 48 02 POLAND
fax. +48 (017) 277 48 09 POLAND
www.fme-europe.pl
e-mail. biuro@fme-europe.pl